×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Bölüm TanıtımıEğitim ProgramıDers İçerikleri

Bilgi teknolojilerinin ve sistemlerinin yaygın kullanımı, devlet kurumları ve özel sektörler için bu alanda tecrübeli kişileri barındırma ihtiyacı yaratmıştır. Bilgi teknolojileri yüksek lisans programı tüm disiplinlerden mezun olanlar için fırsat sağlamaktadır. Hedef başvuru adayları arasında bu alanda tecrübeli olup altyapılarını zenginleştirmek isteyen kişiler veya henüz kariyerinin başında olup iyi bir başlangıç yapmak isteyen kişiler vardır.

Bu program adaylara iki seçenek sunmaktadır: tezli ve tezsiz yüksek lisans programları. Tezli programı tercih edenler 7 ders ve mezuniyet semineri ile birlikte bir tez hazırlamak zorundadırlar. Tezsiz programı tercih edenler ise 10 ders, mezuniyet semineri ve mezuniyet projesi hazırlarlar. Bu alanda tecrübeli kişiler daha karmaşık derslere veya projelere yönlenebilirler. Bunun yanı sıra program farklı disiplinlerden gelen yeni mezunlar için de uygun dersler içermektedir.

Bütün öğrenciler bilgi sistemlerinin temelini olşturan şu altı dersi almak zorundadırlar; İleri Programlama, Veritabanı Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Bilgi Güvenliği, Multimedya ve İnternet, ve Yönetim Bilişim Sistemleri. Farklı alanlardan seçilebilecek seçmeli dersler de daha çok yapay zeka, web programlama ve işletme alanlarındandır.

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bilgi teknolojilerinin ve sistemlerinin yaygın kullanımı, devlet kurumları ve özel sektörler için bu alanda tecrübeli kişileri barındırma ihtiyacı yaratmıştır. Bilgi teknolojileri yüksek lisans programı tüm disiplinlerden mezun olanlar için fırsat sağlamaktadır. Hedef başvuru adayları arasında bu alanda tecrübeli olup altyapılarını zenginleştirmek isteyen kişiler veya henüz kariyerinin başında olup iyi bir başlangıç yapmak isteyen kişiler vardır.

Programın uygulanışı ve tamamlanması için gerekli asgari şartlar şu şekildedir:

 

 • Bilgi Teknolojileri Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezli yüksek lisans programında asgari süre ise üç yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
 • Kredili dersler ile seminer dersini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tez sınavına girip tezini savunması için Matematik Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir.

 

 • Ders Yükümlülükleri:Bilgi Teknolojileri Tezli yüksek lisans programında öğrenci toplamı yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi almalıdır ve tez çalışmasını tamamlamalıdır. Bu 7 dersin 3’ü aşağıdaki tabloda verilen Zorunlu Dersler olmak üzere kalan 4’ü yine aşağıdaki tabloda verilen Seçmeli Derslerden ve/veya Matematik-Bilgisayar Bölümü dışında başka bölümlerin verdiği dersler arasından seçilecektir. Bölüm dışından alınacak derslerin danışman onayından geçmesi zorunludur. Bu dersler tamamlandıktan sonra arzu eden öğrenciler danışman onayıyla, ek dersler alabilirler. En az ders yüküne ek olarak Matematik Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ek dersler alan öğrencilerin bu derslerdeki notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde belirtilir.
  • Seminer Dersi ve Tez Çalışması: Öğrenciler en geç üçüncü dönemden itibaren Yüksek Lisans Tezi, Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer derslerini almak zorundadır.

Bilgi Teknolojileri Tezli yüksek lisans programında, Matematik Anabilim Dalı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Konu ve danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının, niteliği gereği birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı eş danışman olarak Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir.

 • Ayrıca, Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere, öğrenci tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Matematik Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, en çok iki lisans dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.
 • Öğrenci, Matematik Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

 

Zorunlu Dersler
Ders Kodu Ders Adı Kredi
IT 525   Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3
IT 526   Nesne Tabanlı Programlama 3 0 3
IT 535   Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 0 3

  

Seçmeli Dersler (Aşağıdaki derslerden dördü)
Ders Kodu Ders Adı Kredi
 IT 518 Bilgisayar Ağları ve İletişim   3 0 3
IT 527  Veri Yapıları İlkeleri 3 0 3
IT 533  İleri Programlama 3 0 3
IT 537  Bulanık Sistemler 3 0 3
IT 538  Dağıtık Sistemler 3 0 3
IT 539  İleri Sistem Simülasyonu 3 0 3
IT 540  Anlamsal Web Bilgi Sistemleri 3 0 3
IT 544  İşletim Sistemleri Kavramları 3 0 3

  

En geç Üçüncü Dönemden İtibaren
IT 590   Lisansüstü Seminer
IT 591   Uzmanlık Alan Dersi
IT 599   Tez

 

Ayrıntılı bilgi için Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği.

Örnek Senaryo
 1. Dönem
 
 1. Dönem
 
 1. Dönem
 
 1. Dönem
Zorunlu Ders I   Zorunlu Ders III   Uzmanlık Alan Dersi   Uzmanlık Alan Dersi
Zorunlu Ders II   Seçmeli Ders III   Yüksek Lisans Tezi   Yüksek Lisans Tezi
Seçmeli Ders I   Seçmeli Ders IV        
Seçmeli Ders II   Seminer        
 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bilgi teknolojilerinin ve sistemlerinin yaygın kullanımı, devlet kurumları ve özel sektörler için bu alanda tecrübeli kişileri barındırma ihtiyacı yaratmıştır. Bilgi teknolojileri yüksek lisans programı tüm disiplinlerden mezun olanlar için fırsat sağlamaktadır. Hedef başvuru adayları arasında bu alanda tecrübeli olup altyapılarını zenginleştirmek isteyen kişiler veya henüz kariyerinin başında olup iyi bir başlangıç yapmak isteyen kişiler vardır.

Programın uygulanışı ve tamamlanması için gerekli asgari şartlar şu şekildedir:

 • Bilgi Teknolojileri Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami altı yarıyılda başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

 

 • Ders Yükümlülükleri: 

   

   

   

   

   

  Bilgi Teknolojileri Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci toplamı otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile seminer/proje dersi almalıdır. Bu 10 dersin 3’ü aşağıdaki tabloda verilen Zorunlu Dersler olmak üzere kalan 7’si yine aşağıdaki tabloda verilen Seçmeli Derslerden ve/veya Matematik-Bilgisayar Bölümü dışında başka bölümlerin verdiği dersler arasından seçilecektir. Bölüm dışından alınacak derslerin danışman onayından geçmesi zorunludur.

  • Seminer/Proje Dersi: Öğrenciler, seminer/proje dersi kapsamında bir seminer ödevi/projesi hazırlamak ve dersin alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi/projeyi sunmak zorundadır. Öğrenciler, dönem seminer/proje dersine Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı tarafından belirtilen yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı rapor vermek zorundadır.
  • Ayrıca, Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere, öğrenci tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, en çok üç lisans dersi alabilir.
  • Öğrenci, Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.
 • Bilgi Teknolojileri Tezsiz yüksek lisans programında, Matematik Anabilim Dalı her öğrenci için ders seçiminde danışmanlık yapacak bir öğretim elemanını birinci yarıyılın kayıt döneminde belirler. Öğrencinin alacağı derslerin saptanması ve kayıt işlemleri danışmanınca yürütülür.
Zorunlu Dersler
Ders Kodu Ders Adı Kredi
IT 525   Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3
IT 526   Nesne Tabanlı Programlama 3 0 3
IT 535   Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 0 3

 

Seçmeli Dersler (Aşağıdaki derslerden yedisi)
Ders Kodu Ders Adı Kredi
IT 518   Bilgisayar Ağları ve İletişim 3 0 3
IT 527   Veri Yapıları İlkeleri 3 0 3
IT 533 İleri Programlama 3 0 3
IT 537   Bulanık Sistemler 3 0 3
IT 538   Dağıtık Sistemler 3 0 3
IT 539   İleri Sistem Simülasyonu 3 0 3
IT 540   Anlamsal Web Bilgi Sistemleri 3 0 3
IT 544   İşletim Sistemleri Kavramları 3 0 3
En geç Üçüncü Dönemden İtibaren
IT 592 Seminer/Proje

   

Ayrıntılı bilgi için Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği.

Örnek Senaryo
 1. Dönem
 
 1. Dönem
 
 1. Dönem
 
 1. Dönem
Zorunlu Ders I   Zorunlu Ders III   Seçmeli Ders VI    
Zorunlu Ders II   Seçmeli Ders III   Seçmeli Ders VII    
Seçmeli Ders I   Seçmeli Ders IV   Seminer/Proje    
Seçmeli Ders II   Seçmeli Ders V        
 IT 518 Bilgisayar Ağları ve İletişim (3 0 3)

 Veri haberleşmesinin temelleri, bilgisayar ağları, ISO/OSI temel referans modeli, yönlendirme, akış kontrolu, tıkanıklık kontrolu, TCP/IP protokolleri, veri yolları, internet, üst seviye protokoller.

 IT 520 Bilgi Güvenliği (3 0 3)

 Bilgi güvenliğinin temelleri, IT-güvenlik risklerinin tespiti, güvenlik amaçları ve politikasının tanımlanması. Ağ paketlerinin yakalanması ve analizi, protokol çözümlemesi, güvenlik taraması ve saldırılar. Sızma testlerinde teknikler ve araçlar. Derse katılanlar, güvenlik risk analizini, IT-güvenlik mekanizmalarının testini, IP ağlarının taranmasını, sızma girişimlerinin tespiti ve gözlenmesini öğrenecektir.

 IT 525 Yönetim Bilgi Sistemleri (3 0 3)

 Sistem teorisi; yönetim bilgisi, organizasyonlarda kavramsal bilgi modelleri, YBS (yinetim bilgi sistemleri), karar destek sistemleri, kurum kaynak planlama sistemleri, bilgi sistemleri planlama, bilgi sistemleri proje organizasyonu, bilgi sistemleri (BS) proje yaşam döcgüsü modelleri, BS geliştirme ve devam ettirme ilkeleri; organizasyon, yönetim ve control. BS dışalım.

 IT 533 İleri Programlama (3 0 3)

 Yapısal problem çözme ve yukarıdan aşağı analiz sürecleri. Programlama dilleri kullanarak çözüm algoritmaları tasarlama ve gerçekleştirme. Control yapıları, veri türleri, girdi/çıktı, program yapıları ve fonksiyonlar.

 IT 534 Çoklu ortam ve İnternet (3 0 3)

 Çoklu Ortam Sistemleri için Mimariler, Dijital Ses, Görüntü Teknolojisi ve Görüntü Sıkıştırma. Bilgisayar Grafik Bilimi, Çoklu Ortam Bilgi Sistemleri, Çoklu Ortam İletişim Sistemleri. İnternet’in yapısı. İnternet’te veri depolama ve veriye ulaşma yöntemleri.

 IT 535 Veritabanı Yönetim Sistemleri (3 0 3)

 Veritabanlarına giriş, veri depolama ve alıp getirme sorunları, veri tanımlama, ilişkisel veritabanı yönetimi, Tablolar, Aramalar, İlişkiler. Varlık-ilişki modelleri, sıralı arama diline giriş (SQL), Görsel ortamda arama yazma, gömülü SQL, Visual Basic ve MS Access ile veritabanı programlama.

 SEÇMELİ DERSLER
 IT 523 Örüntü Tanıma Temelleri (3 0 3)

 Verilerin önişlemesi, öznitelik azaltma ve seçme yaklaşımları, bayes karar verme teorisi ve ayrosştırma fonksiyonları gibi istatistiksel yöntemler, linear ve linear olmayn sınıflandırıcılar, öbekleme ve birleşik sınıflandırıcılar.

 IT 524 Yapay Sinir Ağları (3 0 3)

 İnsan beyni ve biyolojik nöronlar, yapay nöron modelleri, algılayıcı ve algılayıcı öğrenme algoritması, çok katmanlı ağlar ve geri iletme algoritması, gözetimsiz ve takviyeli öğrenme, tekrarlamalı ve zaman ertelemeli sinir ağları. Görüntü işleme alanındaki en yeni uygulamalar. Sinir ağları birleştirme yaklaşımları.

 IT 526 Nesne Tabanlı Programlama (3 0 3)

 Soyutlama, birimsel programlama dizayn yaklaşımları, soyut veri türü prensipleri, nesne kavramının temeli: yerel değişkenler ve yöntemler. Sınıflar ve nesneler. Kalıtım ve çok biçimlilik. Grafikler ve grafiksel kullanıcı arayüzleri. Kual dışı durum işleme, çoklu kullanım. Dosyalar ve girdi/çıktı akımları. Çoklu ortam ve animasyonlar.

 IT 527 Veri Yapıları İlkeleri (3 0 3)

 İlkel veri yapıları, ikili ve ondalık sayılar, gerçel sayılar, karakter dizgileri, bilginin hafıza gösterimi. İki ve çoklu boyutlu diziler. Yapı, yığın, tekrarlama, kuyruklar ve listeler. Sıralama, arama ve grafikler.

 IT 528 Yazılım Mühendisliği (3 0 3)

 Yazılım geliştirme süreçleri, yazılım isterleri, yazılım tasarımı, modülerlik, fonsiyonel analiz. Proje ölçütleri, proje planlama, iş programı yapma, hesaplamalar. Yazılım geliştirme ve gerçekleştirme ve test etme süreçleri. Yazılım süreç yönetimi ve kalite güvenceleri.

 IT 529 Yapay Zeka (3 0 3)

 Doğal olayları keşfetmek, hedef azaltmak, çözüm yolları bulmak, oyunlar, mantık, gelişmiş bilgi temsili, anlamanın doğal dili, eşleştirme, uygulamalar.

 IT 530 Proje Yönetimi (3 0 3)

 Proje yönetimi kavramı, teknikleri, araçları ve süreçleri; proje seçimi, proje planlama, organizasyon ve kontrolü, bütçeleme ve maliyet indirgemesi; zaman planlaması; kaynak dağıtımı, izleme ve bilgi sistemleri, proje denetleme ve bitirme.

 IT 531 İşletme Yönetimi: İlkeler ve Sistemler (3 0 3)

 Yönetimde temel kavramlar ve yönetim felsefesi; motivasyon teori ve teknikleri, yönetim tarzları, yönetim düşünce ekolleri, bilimsel yönetim, karar verme, sorumluluklar ve denetime açık olma; kontrol mekanizması; şirket kültürü, yönetim sistemleri, analizler, tasarım ve uygulama, karşılaştırmalı yönetim düşünceleri; Türkiye’deki durum.

 IT 536 Yönetim Bilimi (3 0 3)

 Yönetim biliminin tarihsel perspektifi; yöneylem araştırması; problem çözme, durağan ve ardışık karar verme; bilimsel metod; doğrusal programlama formülasyonu ve doğrusal programlama probleminin çözümü, grafiksel, cebirsel, simpleks metodlar, ikililik, parametrik analiz ve duyarlılık analizleri; ulaştırma, atama problemleri ve çözümleri; şebeke analizleri; tam sayılı programlama, doğrusal olmayan programlama, dinamik programlama; kuyruk ve envanter modelleri; Markov süreci; benzetimler; işletme uygulamaları.

 IT 537 Bulanık Sistemler (3 0 3)

 Bulanık kümeler ve bunların üstündeki temel operasyonlar, bulanık ilişkiler ve genişletme ilkeleri, dilsel değişkenler ve eğer-ise kuralları, bulanık mantık ve yaklaşıklık düşüncesi, bulanık kural tabanlı ve bulanık çıkarım motorları, bulanıklaştırıcılar ve açıklayıcılar. Doğrusal olmayan bulanık eşleştiriciler, bulanık sistemlerin yaklaştıma özellikleri, girdi/çıktı verisinde bulanık sistem tasarımı, adapte olan ve olmayan bulanık kontrol.

 IT 538 Dağıtık Sistemler (3 0 3)

 Dağıtık sistem temelleri, uzaktan prosedür çağırma, kanal güvenliği ve erişim kontrolü, hata tahammülü, işlemler, p2p sistemler, grup iletişimi, algılayıcı ağları, yerleştirme, uyabilen uygulamalar, küme hesaplama ve sosyal ağlar.

 IT 539 İleri Sistem Simülasyonu (3 0 3)

 Genel sistem kavramı. Ayrık ve devamlı sistemler. Durum değişkenleri. Sistem modelleme ve simülasyonu, analitik ve simülasyon modelleme tekniklerinini karşılaştırılması. Bir simülasyon sisteminin genel yapısı, olasılık hesaplamaları, isteniler olasılık dağılımda rstgele sayılar üretme. Simülasyon dilleri ve paketleri. İşlem tabanlı ve olay tabanlı simülasyonlar. Kyruk sistemleri, geçerlilik ve doğrulama. Çıktı analizi ve simülasyon sonuçlarının istatiksel gösterimi.

 IT 540 Anlamsal Web Bilgi Sistemleri (3 0 3)

 Anlamsal Web: terimler, partiler, tarih, bileşenler, ilke ve pratikler. URI adlandırma, XML teknolojileri, XML işleme. RDF: model, söz dizimi, anlamlar, kelime tanımlama dili, veri erişimi, sorgu dilleri, standartlar ve durum çalışmaları. Web varlık bilimi (ontology): OWL ye giriş, web tabanlı varlık bilimleri, entegrasyon ve karşılıklı kullanım, OWL ve DAML. OWL pratiği, kuralları. Web servisleri, web karteli: RSS and Atom/Echo. Anlamsal web: en iyi uygulama örnekleri, yaratıcı uygulamalar, ileriye yönelik çalışmalar.

 IT 541 Bilgi Mühendisliği (3 0 3)

 Yapay zekaya ve bilgi tabanlı sistemlere genel bakış, bilgi elde etme metotları, bilgi ifade teknikleri, üretken sistemlerde geri, ileri ve karışık zincir kuralı, çelişki çözümlemesi, şüphe giderme, tümevarım kuralları ve karar ağacı, Örnekler.

 IT 542 Bilgisayar Grafikleri (3 0 3)

 Grafik programlamada kullanılan yazılım ve donanımlar. OpenGL ile programlamaya giriş. Grafiğin temelleri. 2B ve 3B geometrik dönüşümler. İki boyutlu gösterim : gösterim çalışma hattı, kesmeler ve pencerelemeler. Üç boyutlu gösterim : gösterim çalışma hattı, gösterim parametreleri, projeksiyonlar, görünüm dönüşümleri, kesmeler. Görünür yüzey tesbiti. Aydınlatma modeli ve yüzey sunumuna giriş. Işın izlemeye giriş.

 IT 543 Dijital Görüntü İşleme (3 0 3)

 Ayrık zamanlı sinyaller, yeniden oluşturma, nicemleme, sayısal görüntü gösterimi, görüntünün temelleri, görüntü dönüştürme, görüntü zenginleştirme, görüntü restorasyonu, ayrımlama, tanımlama, örnekleme.

 

 IT 544 İşletim Sistemleri Kavramları (3 0 3)

 Eşzamanlı programlamanın temelleri;UNIX ağırlıklı, çok görevli işletim sistemleri; ortak dışlama problemi ve kritik alanlar; semaforlar; ADA randevusu; taşıyıcılar; UNIX yapısı.