Courses Contents

Department Website

Bölüm TanıtımıEğitim ProgramıDers İçerikleriÖğretim Elemanları

İnşaat mühendisliği toplumların ilerleyen teknoloji ve artan refah seviyesiyle yaşayışlarını sürdürmeleri için ihtiyaç duyduğu bütün tesisleri ekonomi ve estetiği gözeterek ortaya çıkarmak için düşünen, tasarlayan, inşa edilmesi sırasında denetleyen ve kullanıldığı süre içinde güvenle hizmet vermesini sağlayan meslektir. Bu mesleğin uygulanması matematik ve fizik bilimlerine hâkim olmayı gerektirir. İnceleme, geçmiş tecrübeleri dikkate alma ve malzemenin daha verimli kullanılmasına elverecek metotların geliştirilmesi, yaşanan çevrenin korunup gözetilmesi, yaşanılan veya içinde çalışılan yapıların, sanayi, ulaşım tesislerinin güven içinde insanlığın kullanımına sunulması inşaat mühendisinin uğraşı sahasını tarif eder. Bu disiplin ülkemizde üniversite seviyesinde kurulan ilk mühendislik kolu olma özelliğine sahiptir (1883). Yirmi birinci yüzyılın başlarında inşaat mühendisliğinin karşısında değişen şartların getirdiği yeni meseleler bulunmaktadır. Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, çevrenin sonraki kuşaklara aktarılması, enerji kaynaklarının güvenirliği, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği konusunda karşılaşılan güçlükler, ortaya yeni çıkan ve karmaşıklaşan teknolojilerin temsil ettiği zorlamalar, alışılan meslek alanı sınırlarını yeniden ele almayı gerektirmektedir. Değişen şartların getirdiği problemlerin ortaya konulması, tarif edilmesi ve çözümlenmesi, temel bilgileri çok iyi bilen ve bunları farklı alanlarda uygulayabilme esnekliği gelişmiş mühendis ihtiyacı doğurmaktadır. Bu profile sahip olan bir inşaat mühendisi analitik yönü kuvvetli, hesaplamaya dayanan modern metotları kolaylıkla uygulayabilen mühendis demektir. İnşaat mühendisliği mesleği toplumun hizmetinde olmayı gerektirir. İyi tasarlanmış ve güvenle inşa edilmiş bina ve diğer yapılar, ulaşım sistemleri, su ve enerji yapıları çalışmalarının ağırlığını meydana getirir. İnşa edilmiş çevre aynı zamanda sel, fırtına ve deprem gibi doğal afet etkilerine karşı dayanıklı olmak zorundadır. Bu hedefin sağlanması sürekli araştırma, geliştirme ve artan hassas hesaplamaya ihtiyaç gösterir. Ortaya çıkan ihtiyacın karşılanması için uzmanlaşmaya gerek bulunmaktadır. Yüksek Lisans Programı bu gereğin karşılanması için tasarlanmıştır.

 

İnşaat Mühendisliği uygulamalarının gelişen teknolojiye ve artan ihtiyaçlara paralel olarak, gittikçe karmaşık hale gelmesi ve ileri seviyelere ulaşması nedeniyle, belli bilim dallarında uzmanlaşmış İnşaat Mühendislerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Bu ihtiyaç, sadece uygulamalar sırasında deneyim kazanmış mühendisler tarafından giderilemez. Özellikle tasarım ve danışmanlık alanlarında, sadece lisans eğitimi almış Mühendisler, tam anlamıyla yeterli olamamaktadırlar. İnşaat Mühendisliğinin belli alanlarında uzmanlaşmış elemanların yetişmesi için Yüksek Lisans programlarının açılması gereklidir.

 

Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki tercihlidir. Her iki opsiyonda da, Yüksek Lisans öğrencileri, öğrenime başladıkları ilk dönemde olmamak kaydı ile CE 590 Yüksek Lisans Semineri dersini bir defa almak zorundadır.

 

Her iki opsiyonda da, opsiyonlarına göre CE 590 Yüksek Lisans Semineri, CE 591 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği Projesi ve CE 599 Yüksek Lisans Tezi derslerine ilave olarak, Yüksek Lisans ana derslerinden en az iki derse kayıt yaptırmak zorunludur.

Tezli opsiyonda toplam en az 21 kredi ders yükü (7 adet kredili ders), CE 590 Yüksek Lisans Semineri dersi ve kredisiz CE 599 Yüksek Lisans Tezinin başarı ile tamamlanması gerekir. Bu opsiyondaki her yüksek lisans öğrencisi tez çalışmalarına başladığı dönemden itibaren her dönemde CE 591 Özel Çalışmalar dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersin kredisi, yukarıda belirtilen toplam 21 kredilik ders yükü içinde değerlendirilmez.

 

Tezsiz opsiyonda toplam en az 30 kredi ders yükü (10 adet kredili derse karşılık gelir), CE 590 Yüksek Lisans Semineri ve CE 591 Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği Projesi derslerinin başarı ile tamamlanması gerekir.

 

Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar İnşaat Mühendisliği dalında denkliği tanınmış bir üniversiteden alınmış Lisans Diplomasına sahip olmalıdır. Çankaya Üniversitesinde öğretim dili İngilizce’dir ve adayların İngilizce yazma ve konuşmalarının dersleri takip edecek ve bağımsız araştırma yapabilecek ve tez yazabilecek düzeyde olması gerekir.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI (TEZLİ – TEZSİZ)

Yüksek Lisans programı esnek bir yapıya sahip olup, İnşaat Mühendisliğini eldeki insangücü imkanları içinde bir bütün olarak kapsamaktadır. Programda öğrencinin alacağı dersler öğrencinin ihtiyacına göre düzenlenecektir. Bu Programda uygulanacak programlar

 

            a.         Tezli Yüksek Lisans

            b.         Tezsiz Yüksek Lisans

 

olarak belirlenmiştir.

 

Program 2015 yılında başlayan ilk aşamada aşağıda belirtilen bilim dallarını içerecektir:

 

            a.         Mekanik

            b.         Yapı mühendisliği

            c.         Hidrolik mühendisliği

            d.         Geoteknik mühendisliği

            e.         Yapı Malzemesi mühendisliği

 

            İleride, ilgili alanlarda çalışacak yeterli sayıda akademisyenin bölüm kadrosuna katılmasından sonra yukarıdaki bilim dallarına ek olarak aşağıdaki bilim dallarında da Yüksek Lisans çalışması yapılacaktır:

 

            a.         Ulaştırma

            b.         Yapım Yönetimi (Yapı İşletmesi)

 

İnşaat Mühendisliği Y. Lisans öğrencileri, zorunlu toplam kredilerinin üçte birini aşmayacak sayıdaki dersi, danışmanlarının uygun görmesi koşuluyla, İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf Seçmeli dersleri arasından seçebilirler.

 

            Öğrenci danışman atanmasını izleyen her yarıyılda kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

 

            Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.      

 

Ders Kodu

Ders Başlığı

  T+U   Kredi

CE 501

Analytic Methods in Civil Engineering

(3+0)  3

CE 502

Advanced Numerical Methods in Civil Engineering

(3+0)  3

CE 521

Theory of Elasticity

(3+0)  3

CE 522

Theory of Plates

(3+0)  3

CE 541

Advanced Concrete Materials

(3+0)  3

CE 542

Advanced Materials of Construction

(3+0)  3

CE 561

Advanced Soil Mechanics (Soil Behaviour)

(3+0)  3

CE 562

Rock Mechanics              

(3+0)  3

CE 563

Introduction to Soil Dynamics

(3+0)  3

CE 564

Geotechnical Earthquake Engineering

(3+0)  3

CE 571

Design of Hydraulic Structures

(3+0)  3

CE 572

Fluvial Hydraulics                    

(3+0)  3

CE 587

Fundamentals of Earthquake Engineering

(3+0)  3

CE 588

Performance Based Seismic Design                     

(3+0)  3

 

Alınması şart olan dersler aşağıda verilmiştir:

 

Ders Kodu

Ders Başlığı

   T+U   Kredi

CE 590

Graduate Seminar in Civil Engineering

(0+0)  0

CE 591

Graduate Project in Civil Engineering

(0+0)  0

CE 599

Master of Science Thesis in Civil Engineering

(0+0)  0

 

Seçmeli derslere ilaveten lisansüstü danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanının onayı ile, Fen Bilimleri Enstitüsünde programı olan diğer bölümlerden de dersler alınabilir. Bunlar seçmeli dersler olarak sayılacaktır. Ancak, bu türden alınmış derslerin en çok 6 kredisi ilgili Lisansüstü öğrencisinin programında değerlendirilebilir. Gereken durumlarda Anabilim Başkanının teklifi ve Enstitü Kurulunun onayıyla öğrenciler İngilizce eğitim veren başka yüksek öğrenim kurumlarından ders alabilir.

 

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınacaktır. Buna göreYüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olması, lisans başarı düzeyi göz önünde tutularak “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Senatosunca kabul edilen eşdeğer puanı alması ve “Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)”, “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)”, Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan "Test of English as a Foreign Language"i (TOEFL) veya Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan, "International English Language Testing System" sınavını (IELTS) sınavlarından birinden en az 55 veya eşdeğeri puan alması gerekir. Adayların ayrıca verilecek bir yazılı sınav ve mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.

            Adayların başarı notu Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak hesaplanır. Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü tarafından açıklanır. İnşaat Mühendisliğinde yüksek lisans programına sadece İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları başvurabilir.

CE 501 Analytic Methods in Civil Engineering                                                               (3+0)3                                                                     

Ordinary differential equations (ODE). First-Order ODE. Higher-Order ODE. Solutions for ODE with constant coefficients. Solutions for ODE by reduction of order. Variation of parameters. Method of undetermined coefficients. Linear systems of ODE. Series solutions of linear ordinary differential equations. Method of Frobenious. Fourier series and Fourier integral. Partial differential equations. Boundary Conditions. Separation of variables. Non-homogeneity in partial differential equations (PDE) and boundary conditions (BCs). Time-independent non-homogeneity in PDE and BCs. Time-dependent non-homogeneity in PDE and BCs. Various applications in civil engineering.

 

CE 502 Advanced Numerical Methods in Civil Engineering                                          (3+0)3

Error analysis. Types of errors. Review of numerical analysis (Solution of nonlinear system of equations. Solution of linear system of equations. Approximations of functions. Interpolation). Discrete least square approximations. Spline functions. Fourier approximations. Continuous Fourier series. Discrete Fourier transforms. Fourier integral and transform. Numerical differentiation and integration. Numerical solution of ordinary differential equations. Euler, Heun methods and Runge-Kutta-4 method. Solution of system of differential equations. Initial and boundary value problems. Shooting method. Finite difference methods. Eigenvalues and Eigenvectors. Various applications in Civil Engineering.

 

CE 521 Theory of Elasticity                                                                                              (3+0)3

Vector and tensor analysis. Use of summation convention. Kinematics of elastic bodies. Finite deformation, deformation gradient tensor and strain tensors. Conservation of linear and angular momenta in an elastic body. Cauchy stress tensor, principal stresses and other stress tensors. Differential equations of equilibrium. Constitutive equations of hyperelastic and linear elastic materials. Isotropic tensors and materials. Fourth order elasticity tensor. Navier and Beltrami-Michell equations. Introduction to wave propagation in elastic solids. Plane stress and plane strain. Two dimensional elasticity problems using rectangular and polar coordinates. Airy stress function and the compatibility equation. Stress concentrations. Torsion of noncircular members.

 

CE 522 Theory of Plates                                                                                                    (3+0)3

Plate theories. The classical plate theory. Governing biharmonic equation. Boundary conditions. Bending Moments. Strain energy of plates. Two dimensional Fourier series. Analysis of rectangular plates. Navier’s Method and Levy’s Method. Governing biharmonic equation in polar coordinates. Analysis of circular plates. Equations of the theory of elasticity. Equations of classical plate theory. Axisymmetric plates. Buckling of plates. Orthotropic plates. Yield line theory of slabs. Approximate solutions. Solutions of plates using finite difference and finite element methods.

 

CE 541 Advanced Concrete Materials                                                                           (3+0)3

Cement, aggregates and admixtures for concrete, properties of concrete in fresh and hardened state, microstructure and mechanical behaviour of concrete and its constitutients, types and various aspects of concrete, durability characteristics of concrete, the future of concrete studies and environmental aspects of concrete as a construction material.

 

CE 543 Advanced Materials of Construction                                                                (3+0)3

Mechanical and durability properties of construction materials, properties and microstructure of concrete in fresh and hardened state, microstructure, types and various aspects of steel, plastics and composites in construction, innovative materials of construction and the interaction of construction materials with the environment.

 

CE 561 Advanced Soil Mechanics (Soil Behaviour)                                                        (3+0)3

Soils are multiphase particulate materials involved in processes at various scales. This course will present a detailed study of soil properties with emphasis on interpretation of field and laboratory test data and their use in soft-ground construction engineering. Topics to be covered include: nature of soil; consolidation and secondary compression of soils; Effective Stress Principle; capillarity; soil suction; basic strength principles; stress-strain strength behavior of clays, emphasizing effects of sample disturbance, anisotropy, and strain rate; Mohr Circle; stress paths; elastic stress distribution; strength and compression of granular soils; engineering properties of compacted soils; and introduction to constitutive modeling in soils and special topics.

 

CE 562 Rock Mechanics                                                                                                     (3+0)3

Rock mechanics is concerned with the engineering mechanics and the properties of rocks. This course will explore the nature of rocks and rock masses as construction, foundation, or engineering materials. Topics will tentatively cover: Physical properties of intact rocks; stresses and strains; thermal, hydraulic and mechanical properties of rocks and rock masses; applications of theory of elasticity in rock mechanics; discontinuities in rocks; in situ stresses and stress measurements; rock slope engineering and underground excavations in rock; visco-elastic properties of rocks.

 

 

CE 563 Introduction to Soil Dynamics                                                                                   (3+0)3

Review of fundamentals of theoretical soil dynamics: response of sliding block-on-plane to cyclic earthquake loads, application of theories of single degree-of-freedom (DOF) system, multiple DOF system and one-dimensional wave propagation. Fundamentals of cyclic soil behavior: stress-strain-pore water pressure behavior, shear moduli and damping, cyclic settlement and concept of volumetric cyclic threshold shear strain. Introduction to modeling of cyclic soil behavior.

 

CE 564 Geotechnical Earthquake Engineering                                                                       (3+0)3

Analysis of earthquake-induced ground failure, including soil liquefaction, cyclic softening of clays, seismic compression, surface fault rupture, and seismic slope stability. Ground response effects on earthquake ground motions. Soil-structure interaction, including inertial and kinematic interaction.

 

CE 571 Design of Hydraulic Structures                                                                                 (3+0)3

The course covers the following topics; dimensional analysis, flow in open channels, boundary layer, turbulence, flow separation and hydrodynamic forces, weirs, critical regime flumes, labyrinth and piano key weirs, water intakes, spillways, hydraulic energy dissipaters, and fish passage structures. After succesful completion of the course, the students should be capable of understanding the fundamental ability to design open channels, weirs, citical regime flumes, water intakes, spillways, energy dissipaters, and fish passages.

 

CE 572 Fluvial Hydraulics                                                                                        (3+0)              The course covers the following topics; river morphology and river response, basic concepts of hydraulics of open channels, properties of sediment, forms of bed roughness, resistance to flow, beginning of motion and design of stable channels, hydrologic analysis and sediment yield, analysis of the transport of sediments in open channels, application of sediment transport formulas, measurement of the sediment discharge of streams, scour mechanism, local scour at piers and abutments, protection of structures from local scour.  After successful completion of the course, the students should be capable of understanding the of sediment transport phenomenon and scour mechanism and, will be able to apply them to solve practical engineering problems relating to the planning and design of hydraulic structures

 

CE 587 Fundamentals of Earthquake Engineering                                                         (3+0)3

Introduction to wave propagation in solid media, body and surface waves, reflection and refraction. Causes of earthquakes. A review of the seismicity of the earth with special reference to Turkey. Computation of response to lateral forces. Review of structural dynamics and response spectra. Methods for the analysis of multi-story structures subjected to earthquake motions. Design of reinforced concrete structures to resist earthquake forces; concepts of ductility and energy absorption. Review of earthquake design codes. Seismic upgrading of structures. 

 

CE 588 Performance Based Seismic Design                                                                     (3+0)3

The course surveys recent developments in the seismic design field, following the research in the US, Japan and Europe. Recently proposed practical design approaches in performance based seismic design are emphasized and will be validated by nonlinear dynamic analysis for structural systems. Design approaches will focus on the use of single-degree-of-freedom analogies such as equivalent linear systems or constant strength or constant ductility displacement modification factors.  The course is designed for students in structural engineering with background in earthquake engineering and advanced structural dynamics. Students are required to have fundamental knowledge in the following subjects: Matrix Structural Analysis, Structural Dynamics, Earthquake Engineering.

 

CE 590 Yüksek Lisans Semineri (Kredisiz)

Öğrencilerin araştırma ilgisini özendirmek amacıyla endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması alanlarındaki konuların ve çalışmaların ilgili profesyoneller ve/veya lisansüstü öğrenciler tarafından sunulması ve tartışılması.

 

CE 591 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans Projesi (Kredisiz)

Bu ders tezli opsiyonda bulunan öğrenciler için zorunlu olup tezle ilgili çalışmaları kapsamaktadır.

 

CE 599 İnşaat Mühendisliğinde Yüksek Lisans Tezi (Kredisiz)

Bölüm Başkanı ve öğrencinin akademik danışmanı tarafından onaylanmış bir konuda akademik danışmanınca yönlendirilen bağımsız araştırmaya dayalı çalışma. Tezli Y. Lisans öğrencileri içindir.

 

Öğretim Üyesinin

Adı-Soyadı

 

Akademik

Unvanı

Kadrosunun

Bulunduğu Birim

Çalışma Esası

(Tam/Yarı Zamanlı)

Başka Bir Lisansüstü

Programda Görevli ise, Programın Adı

 

Polat Gülkan

 

Prof. Dr.

Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Tam Zamanlı

 

Tekin Gültop

 

Prof. Dr.

Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Tam Zamanlı

 

Serhat Küçükali

 

Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Tam Zamanlı

 

Çiğdem Dinçkal

 

Yrd. Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Tam Zamanlı

 

Gence Genç Çelik

 

Yrd. Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Tam Zamanlı

 

Salih Tileylioğlu

 

Yrd. Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Tam Zamanlı

 –

Seda Yeşilmen

Yrd. Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Tam Zamanlı