Courses Contents

Department Website

Bölüm TanıtımıEğitim ProgramıDers İçerikleriÖğretim Elemanları

İç Mimarlık Yüksek Lisans programı öğrencilerin iç mimarlığın çeşitli alanlarında uzmanlaşmasını sağlamaktadır. Öğrencilerin, bilimsel araştırma yoluyla bilgiye ulaşabilmeleri yanında bu bilgiyi değerlendirerek, yorumlayarak, yaratıcı ve araştırmacı kimliklerini ortaya çıkarmalarına olanak vermektedir. Yüksek Lisans Programı, uygulama alanlarındaki tecrübeyi, kuramsal bilgi ile derinlemesine destekleme olanağı veren esnek bir kurguya sahiptir. Bu kurgunun amacı, bir taraftan üniversite için gerekli akademik personeli, diğer taraftan da toplumun çeşitli taleplerini değerlendirebilecek ve nitelikli hizmet verebilecek meslek üyelerini yetiştirmektir. Temelde, umudumuz programın tüm mezunlarının ileride çevremizdeki yaşam standardının gelişiminde öncül rol oynamalarıdır. Bundan dolayı, öğrencilerin gerekli tüm bilimsel altyapı ile donatılarak, çeşitli disiplinlerdeki uygulamalarda yer almaları teşvik edilmektedir.

İç Mimarlık Yüksek Lisans programına başvurmak için adayların İç Mimarlık veya tasarımla ilgili bir alanda lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. İç Mimarlık veya tasarımla ilgili bir alanda lisans derecesine sahip olmayan adaylar ek lisans dersleri almak zorundadırlar. Tüm adaylar programa kabul edilebilmesi için yazılı ve sözlü İngilizce bilmeleri beklenmektedir. İç Mimarlık Yüksek Lisans programını bitirebilmek için en az 21 kredilik (7 dersten oluşan) ve kredisiz olan yüksek lisans semineri, özel çalışmalar ve yüksek lisans tezi derslerinin alınması gerekmektedir. Programın süresi dört yarıyıldır

INTERIOR ARCHITECTURE MASTER’S PROGRAM (WITH THESIS)

The Interior Architecture master’s program aims to provide students in gaining specialization in various areas of interior architecture. Besides gaining knowledge through scientific research, they are encouraged to evaluate and interpret this knowledge and thus discover their creative identities.  The program provides opportunities for advanced studies in both professional and academic fields. In this way, graduate students can both carry on with their studies in the university and in the professional life to serve the needs of the public. Basically, it is hoped that graduate students will have a role in the development of living standards.  For that reason, they will be equipped with academic knowledge and required to study in relation with other disciplines.

 

To qualify for admission to the program, applicants are required to have a Bachelor’s degree in Interior Architecture or in a relevant field of design. Candidates who have Bachelor’s degree in another field of design are required to take additional undergraduate courses. All applicants are expected to be fluent in written and oral English in order to be admitted to the program. The program requires successful completion of at least 21 credits of coursework (7 courses), and non-credit courses consisting of graduate seminar, special studies and thesis. The duration of the program is four semesters.

 

Compulsory Courses

Course Code

Course Name

Credit

ECTS

IAGR 501

Graduate Studio

3 0 3

7,5

IAGR 503

Research Methods

3 0 3

7,5

IAGR 590

Graduate Seminar

Non-Credit

7,5

IAGR 591

Special Studies

Non-Credit

7,5

IAGR 599

Thesis

Non-Credit

22,5

Elective Courses

Course Code

Course Name

Credit

ECTS

IAGR 502

Graduate Studio II

3 0 3

7,5

IAGR 504

Decision Process in Design

3 0 3

7,5

IAGR 505

History of Theory

3 0 3

7,5

IAGR 506

Cost Control and Management

3 0 3

7,5

IAGR 507

Directed Studies

3 0 3

7,5

IAGR 508

Analysis of Urban Space

3 0 3

7,5

IAGR 509

Building Safety

3 0 3

7,5

IAGR 510

Creative Images in Architectural Design

3 0 3

7,5

IAGR 511

Lighting and Color

3 0 3

7,5

IAGR 512

Heating and Cooling With Solar Energy

3 0 3

7,5

IAGR 513

Structural Systems

3 0 3

7,5

IAGR 515

Meaning and Interior Architecture

3 0 3

7,5

IAGR 516

Selected Topics

3 0 3

7,5

IAGR 517

Interior Landscape Design

3 0 3

7,5

IAGR 521

Analysis and Assessment of Historical Buildings and Their Environments

3 0 3

7,5

IAGR 523

Advanced Presentation Techniques with 3DS Max

3 0 3

7,5

IAGR 530

Environment and Man

3 0 3

7,5

IAGR 532

The Philosophy and Methodology of Sustainable Design

3 0 3

7,5

IAGR 534

Thinking About Science and Philosophy

3 0 3

7,5

IAGR 535

Impact of Japanese Aesthetics to Design

3 0 3

7,5

IAGR 536

Semiotic and Space

3 0 3

7,5

IAGR 537

Visual Cultures and Communication

3 0 3

7,5

IAGR 538

Biomimicry: Design and Innovation by Nature

3 0 3

7,5

IAGR 539

Building Types and Programming

3 0 3

7,5

IAGR 540

Aesthetics of Architecture and Interiors

3 0 3

7,5

IAGR 566

Understanding the Concept of Soundscape

3 0 3

7,5

 

 

IAGR 501 GRADUATE STUDIO I (Yüksek Lisans Stüdyosu I)

Bu derste toplum ihtiyaçlarını karşılama ve gelişim, büyüme ve üretkenliği sağlamak amaçlı projeler için detaylı araştırmalar sonucu ortaya kapsamlı program çıkartma esas alınır. Proje içeriklerinin kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda renk, aydınlatma, tesisat ve yangın güvenliği gibi konularda verilen işleve uygun çözümler sunması ve fizibilite raporları ile desteklenmesi beklenir.

 

IAGR 502 GRADUATE STUDIO II (Yüksek Lisans Stüdyosu II)

Dersin amacı, tasarıma kavramsal yaklaşımın temellerinin tartışılması ve insan ihtiyaçları ile estetik gereksinimler arasındaki ikilemin irdelenmesidir. Böylece ders, tasarım kuramı ile uygulamanın çarpıştığı felsefi bir boyut kazanır. Öğrencilerin tasarım sürecinde edindikleri bilgi birikimlerini projelerine aktarmaları ve karmaşık sorun çözme teknikleri kullanarak mekân programlaması ve organizasyonunu sağlamaları beklenir.

 

IAGR 503 RESEARCH METHODS (Araştırma Yöntemleri)

Öğrenciyi araştırma yöntemlerine ve tez çalışmasının gerektirdiği bağımsız çalışmaya alıştırmak üzere tasarlanmış bir ders. Bu amaç birbirine paralel iki süreç ile sağlanmaktadır. Bir yandan sözel anlatımlar, tartışmalar ve okumalar vasıtasıyla araştırma kuramları tasarım ve planlama ağırlıklı olmak üzere- işlenmektedir. Diğer yandan, öğrencilere, anketler ve ölçümler gibi alan çalışmaları yaptırılmakta ve bunlardan toplanan verilerin analizi istenilmektedir. Bu çalışmaların sonuçları raporlar halinde sınıfta sunulmaktadır. Dönem sonunda öğrenciler bu çalışmaları derleyen tez biçiminde final raporlar hazırlamaktadır.

 

IAGR 504 DECISION PROCESS IN DESIGN (Tasarımda Karar Süreci)

Bu dersin amacı, lisansüstü öğrencilerinin iç mimarlar için araştırma çalışmaları ve profesyonel hayatta büyük onem taşıyan alternatif tasarım çözümlerinde değerlendirme yetilerini geliştirmektir. Bu doğal olarak, proje değerlendirme alanını kapsar. Ancak, geleneksel ve çağdaş karar verme metodlarına ve bu yaklaşımların öğrencinin yüksek lisans tezindeki kullanımına onem verilmektedir. Teorik konulardaki sunumlar, öğrenciye verilen ödev ve pratik çalışmalarla desteklenir.Ödevler genellikle öğrencinin tezi ile ilişkilidir. Bu dersten elde edilecek tecrübenin yüksek lisans tezinde karşılaşılabilecek karar verme problemlerine cevap vermesi beklenir.

 

IAGR 590 GRADUATE SEMINAR (Yüksek Lisans Semineri)

Öğrencilere tez çalışmaları ile ilgili tartışma ve görüş alış verişi fırsatı yaratmaktadır. Bütün öğrenciler tarafından, seminer düzeninde, onların seçilmiş tez konuları ile ilişkili olarak düzenlenecektir.

 

IAGR 591 SPECIAL STUDIES (Seçilmiş Konular)

 

IAGR 599 THESIS (Tez)

 

IAGR 505 HISTORY OF THEORY (Kuram Tarihi)

Bu ders mimari pratiğe ilişkin temel kuramlar ile söylemleri ve analizlerini kapsar. Barok, Art Nouveau, De Stijl, Modernizm, Post Modernizm, vb. iç mimariye yönelen "mekân kuramı" nı oluşturan dönemleri içine alır.

 

IAGR 506 COST CONTROL AND MANAGEMENT (Maliyet Kontrolü ve Yönetim)

Maliyet çıkarılma prensipleri, maliyet kontrolü. Kritik Patika Yöntemi, İnsan Faktörü, Pazarlama, Ticaret Birlikleri, firma ve anapara sağlama, şirket organizasyonları, yapı sözleşmeleri hazırlama, zorunluluklar ve diğer hukuki problemler.

 

IAGR 507 DIRECTED STUDIES (Yönlendirilmiş Çalışmalar)

Bu ders, mimari tasarım düşüncesini, gündeme gelen veya öğrenci tarafından getirilecek olan değişik zaman, yer ve eğilimlerini, öğrencinin çalışma alanı paralelinde tartışır. Ders kapsamında, çağdaş iç mimari sorunlarının öğrencilerle beraber sorgulanacağı ortamın, bilimsel düzeylerde oluşturulması umulmaktadır.

 

IAGR 508 ANALYSIS OF URBAN SPACE (Kentsel Mekân Analizi)

Dersin amacı, kentsel tasarımın amaç ve prensipleri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Kentsel yapı bilim ilişkisi, insan algılamaları ile sosyal eylemleri, yaya ile motorlu dolaşım, sokak ile meydanların özellikleri, kentsel mekân bileşenleri vb. kuramsal çıkarımlar ders ve okumalarla araştırılmaktadır. Öğrencilerin becerilerini geliştirmelerini sağlamak üzere kentsel mekân veya kentsel tasarım şemaları üzerinde ödevler hazırlamaları beklenmektedir. Çalışma sonuçları sınıfta öğrencilerce sunulmaktadır.

 

IAGR 509 BUILDING SAFETY (Bina Güvenliği)

Binaların, özel tehlikeli aktivitelere karşı davranış özelliklerinin anlaşılması. Değişik doğal veya yapay afetlerin önlenmesi veya zararlarının en aza indirilmesine uygun tasarım yapılması. İlgili anlamda malzeme seçimi, detay ve teknoloji oluşumu, yangın kaçışları, acil durum standartları ve yönetmeliklerinin öğrenilmesi.

 

IAGR 510 CREATIVE IMAGES IN ARCHITECTURAL DESIGN (Mimari Tasarımda Yaratıcı İmajlar)

Çoğu kültürlerce, bazı temalar mekân ve zaman ile ilişkilendirilirler. Bu temalar mimarinin imajlarını, mekânsal organizasyon modelleri veya mekan kompozisyon'unda; hem iç-dış, hem de yerleşsel, ticari, endüstriyel veya toplumsal, sanatın elemanlarını, oluştururlar. Bu ders, atrium/iç bahçe, kule, rampa, arkad/kamelya, duvar, salon, kanal, köprü, merkezilik, ızgara örgü, toplam mekân, vb. mimarinin betimleyici formlarının analizini kapsar.

 

IAGR 511 LIGHTING AND COLOR (Aydınlatma ve Renk)

Konfor sistemler için fiziksel standartlar. İlgili konulardaki mimari tasarımlarda karar alma aşamaları. Aydınlatma ve renk katıştırımlarında optimum mekan kaliteleri elde edilmesinde değişik eğilimler. Bina cephelerinde tasarlanacak dolu-boş dengelerinin algılanabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi. Seçim kararlarında işlevsel girdiler.

 

IAGR 512 HEATING AND COOLING WITH SOLAR ENERGY (Güneş Enerjisi ile Isıtma ve Soğutma)

Enerji korunumu prensipleri. Güneş enerjisini ısıtma ve soğutma için kullanma. Pasif ve aktif sistemler. Mekanları optimum güneş radyasyonu için tasarlama prensipleri. Değişik sistemleri seçmede çevresel koşulların irdelenmesi.

 

IAGR 513 STRUCTURAL SYSTEMS (Taşıyıcı Sistemler)

Taşıyıcı sistem tasarımına sistemsel yaklaşımlar. Mimari ile taşıyıcı system tasarımı kararlarındaki aşamalar. Değişik yapı malzemelerinin taşıyıcı özelliklerinin çalışılması. Estetiğin olumlu elde edilebilmesi için temel taşıyıcı sistem gereksinimleri. Plakalar, katlanmış plaklar, modüler koordinasyon, 2 ve 3 boyutlu ızgaralar, cidarlar, kabuklar, uzay kirişler, asma ve şişirme taşıyıcı sistemler.

 

IAGR 515 MEANING AND INTERIOR ARCHITECTURE (İç Mimarlıkta Anlam)

Bu ders iç mekânda/mimaride biçim ve içerik ikiliğine dikkati çekmektedir. Gösterge bilimin prensiplerini, yöntemlerini, öncü isimlerini ve bilgisini içermektedir. Bazı alan çalışmalarını ve öğe çözümlemelerini, kapı, sandalye, merdiven, vb. gibi kapsamaktadır.

 

IAGR 516 SELECTED TOPICS (Seçilmiş Konular)

Çalışmalar, seçilen tez konusu ile doğrudan ilişkili veya ilişkisiz olabilir. Dersin amaçları, araştırmacının özelliklerine ve seçilen konuya bağlı olarak, çok değişik olabilir. Genel bir anlayış olarak; bir öğrenci, her aşamada üretken olabilmek için, gereken bilimsel anlayışı yaratabilmek ve problem tarifi ile problem çözme sürecinde doğru yolları elde edebilmek durumundadır.

 

IAGR 517 INTERIOR LANDSCAPE DESIGN (İç Mekân Peyzaj Mimarisi)

Dersin amacı, peyzaj tasarımının anlamı ve prensiplerinin öğrencilere aktarılması, iç mimarlıkla, peyzaj bağlantılarının araştırılması ve mimarlıkla olan bağlamın ve sonuçlarının tartışılmasıdır. Ayrıca, tasarım süreci, ölçüleri ve tasarımı yönlendirici projeleri hazırlama yöntemleri ile iç mekandaki kamusal ve yeşil alanların tasarımı ve dış mekanla ilişki kurulmasıdır.

 

Adı-Soyadı Görev Unvan E-mail Tel
         
İpek MEMİKOĞLU Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. ipekmemikoglu@cankaya.edu.tr 2844500 / 151
Güler Ufuk DEMİRBAŞ   Yrd. Doç. Dr. udemirbas@cankaya.edu.tr 2844500 / 218
Çiğdem GÖKHAN   Yrd. Doç. Dr. cgokhan@cankaya.edu.tr 2844500 / 224
Papatya N. DÖKMECİ YÖRÜKOĞLU   Yrd. Doç. Dr. papatya@cankaya.edu.tr 2844500 / 215
Gülru Mutlu TUNCA   Yrd. Doç. Dr gulru@cankaya.edu.tr 2844500 / 239
Özge SÜZER   Yrd. Doç. Dr ozgesuzer@cankaya.edu.tr 2844500 / 216
Saadet AKBAY YENİGÜL   Öğr.Gör.Dr. akbay@cankaya.edu.tr 2844500/378